SomchaiDIY

SomchaiDIY

นำเสนอความรู้งานช่างสำหรับคนที่ไม่เป็นช่างให้สามารถแก้ปัญหา ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ของใช้ในชีวิตประจำวัน

วีดีโอ
THworld