A JECT PRo

A JECT PRo

นี้เป็นช่องย่อยมาจาก Project G.U นะครับเกี่ยวกับงานที่เอาไว้เล่นเกม

เริ่มลงคลิป 1 กุมภาพันธ์ 2563 --- 1/02/20
****** ******

มีคนติดตาม 1,000 sub 7 มิถุนายน 2563 --- 7/06/20

มีคนติดตาม 5,000 sub 24 กรกฎาคม 2563 --- 24/07/20

มีคนติดตาม 10,000 sub 7 กันยายน 2563 --- 7/09/20

มีคนติดตาม 50,000 sub 20 ธันวาคม 2563 --- 20/12/20

วีดีโอ
THworld