Elephant Thailand

Elephant Thailand

วิถีชีวิตของคนเลี้ยงช้าง ในจังหวัดสุรินทร์ ให้คนภายนอกได้รับรู้ความเป็นอยู่ของสัตว์คู่บ้านคู่เมืองว่ามีกิจวัตรประจำวันอย่างไร เขาทำอะไร เขากินอะไร เขาเจ็บป่วยหรือไหม รวมถึงการสืบพันธ์ดำรงเผ่าพันธ์ โดยเฉพาะช้างพลายชื่อบัวบาน ซึ่งเป็นช้างของเจ้าของช่องเอง ขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟัง ขอบขอบพระคุณครับ

วีดีโอ
THworld