YANAKON CHANNEL

YANAKON CHANNEL

ขอเป็นส่วนเล็กๆ ที่ช่วยเติมเต็มประสบการณ์ให้ทุกท่าน
ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามช่องนี้ครับ

5k sub 13/5/63 10k sub 3/8/63
20k sub 24/10/63 30k sub 29/10/63
40k sub 6/11/63 50k sub 13/11/63
60k sub 19/11/63 70k sub 24/11/63
80k sub 8/12/63 90k sub 25/12/63
100K SUB 28/12/63
200K SUB 5/2/64
300K SUB 2/5/64
__________________________________________________
ทำความรู้จัก Yanakon
การศึกษา :
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ภาษาจีน มหาวิทยาลัย HUAQIAO ประเทศจีน
การทำงาน :
- TOYOTA MOTOR ASIA PACIFIC
- นักวิชาการ : กระทรวงการคลัง

วีดีโอ
THworld