Welldone Guarantee

Welldone Guarantee

ความตั้งใจของช่องนี้
อยากมาบอกเล่าความรู้ประสบการณ์ มุมมองของวิศวกรออกแบบรถ นักธุรกิจ ความสนใจในเทคโนโลยี โดยเฉพาะเทรนใหม่อย่างรถยนต์ไฟฟ้า และเทคโนโลยีการใช้ชีวิตในอนาคต

สอบถามแนะแนวทาง เรียน+ทำงานญี่ปุ่นได้ที่
facebook.com/welldone.guarantee

ติดต่องานได้ที่
[email protected]

วีดีโอ
THworld