สองสิงห์ Modify

สองสิงห์ Modify

สามารถติดตาม สอบถามข้อมูลใน เพจได้ครับ facebook.com/songsingmodify
เพื่อเป็นช่องทางเผยแพร่
สาระความรู้ เทคนิค
และวิธีการต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ชมได้นำเอาไป
ปฏิบัติแก้ไขปัญหา
ในชิวิตประจำวันด้วยตัวเอง
และเป็นการเสริมสร้างให้เกิด
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ต่อไป
อีกทั้งเป็นการนำประสบการณ์ งานที่ได้ลงมือทำจริงมา
แชร์ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยน
ความรู้ เทคนิคต่างๆที่เป็นประโยชน์

วีดีโอ
THworld