ជាប់គុក រឿង ស្នេហាក្នុងវ័យសិក្សា ចប់បរិបូណ៌ The End Story

2 เม.ย. 2021
984 057 มุมมอง

និពន្ធ ដឹកនាំ សម្ដែង បញ្ចូលសំឡេងដោយ ពូត្រូល
Hi I'm from the Comedy Po Troll Team The Troll Cambodia thanks for watching and we will try to find something new and funny to share with you all Educational mix and fun comedy
About this video
This is a comedy film designed to share the fun with people all over the world
ក្រុមកំប្លែង អាតេវ វីឌីអូនេះរក្សាសិទ្ធិដោយ The Troll Cambodia ហាមថតចម្លងឬយកទៅធ្វើអាជីវកម្មជាដាច់ខាត ខ្ញុំនឹងចាប់ផ្ដើម Report ពីវីឌីអូនេះតទៅ អរគុណសំរាប់ការគាំទ្រ ❤️
ទាញយក កម្មវិធីអស៊ីលីដាម៉ូបាលឥឡូវនះតាមរយៈ
• iOS App Store: goo.gl/Kmhojx
• Android Play Store: goo.gl/ATZcyb
• Huawei AppGallery: bit.ly/2LJXFLD
“មានអសុីលីដាម៉ូបាល នៅលើទូរស័ព្ទដរបស់អ្នកគឺមានធនាគារពិតស្ថិតក្នុងដរបស់អ្នក”
ACLEDA Mobile: កាត់បន្ថយការបើបស់កដាសបក់នៅលើការទូទាត់របស់អ្នក
ងាកមកបើបស់អសុីលីដាម៉ូបាលវិញ មិនអស់ថ្លសវា ចំនញទាំងពលវលា សុវត្ថិភាព
និង សុីវិល័យ។
បើអសុីលីដាម៉ូបាលលោកអ្នកអាច
• បង្កើតគណនីវ៉លឡតបានដោយខ្លួនឯង
• មានគណនីវ៉លឡតជាលខទូរស័ព្ទដផ្ទល់ខ្លួន
• កំណត់លខសំងាត់ឡើងវិញបានដោយខ្លួនឯង
• ដកបក់តាមម៉សុីន ATM តាមរយៈ Quick Cash ដោយមិនបើកាត
• ផ្ទរបក់រហូតដល់ 200,000 ដុល្លរក្នុងមួយថ្ង
• ទូទាត់វិក្កយបត 25 ខត្តកុង
• បញ្ចូលកាតទូរស័ព្ទគប់បព័ន្ធ
• ស្កន QR កូដ
• ដាក់បក់បញ្ញើអតការបក់ខ្ពស់
• ស្នើខ្ចីឥណទានតាមរយៈអនឡាញ

ความคิดเห็น
 • សូមជួយជាវមួយវិញផងប្រូ

  ម៉ៃ មករា officialម៉ៃ មករា official10 ชั่วโมงที่ผ่านมา
 • ើហ

  so cheatso cheat11 ชั่วโมงที่ผ่านมา
 • ងម

  Phean PheanPhean Phean13 ชั่วโมงที่ผ่านมา
 • តឹមមកដល់មិញយូដែរហើយ😂

  Wfuyc WcpyWfuyc Wcpyวันที่ผ่านมา
 • idol 😍😍

  អឿងអឿងวันที่ผ่านมา
 • អ្នកណា ចិត្តល្អខ្លះ សុំសាប់មួយមក🙄😔🇹🇭💞🇰🇭

  LyNa IGLyNa IGวันที่ผ่านมา
 • អ្នកណា ចិត្តល្អខ្លះ សុំសាប់មួយមក🙄😔🇹🇭💞🇰🇭

  LyNa IGLyNa IGวันที่ผ่านมา
 • បងថតតាំងពីត្រង៉ោលរហូតដុះសក់វិញ😂😂🤣

  Srey MocSrey Mocวันที่ผ่านมา
 • |

  Bobo MakumaBobo Makumaวันที่ผ่านมา
 • នៅស្វិតទៀត☺️☺️☺️☺️☺️☺️☺️☺️☺️☺️

  Kheroul ManKheroul Manวันที่ผ่านมา
 • 🤫🤫😬😬🤬🤬

  Jamal Ca TKJamal Ca TK2 วันที่ผ่านมา
 • ត្រូវហើយបង

  ជាន សម្បត្តិជាន សម្បត្តិ2 วันที่ผ่านมา
 • ឆាឆា

  Kon KhmerKon Khmer2 วันที่ผ่านมา
 • GM TEAM V3

  Pich ColourPich Colour2 วันที่ผ่านมา
 • H.

  Pich ColourPich Colour2 วันที่ผ่านมา
 • ុិរកង្

  Sa GwSa Gw2 วันที่ผ่านมา
 • I DyI Dy2 วันที่ผ่านมา
 • ឧផ

  Tyf FgcTyf Fgc2 วันที่ผ่านมา
 • អេមមែនទែន😍😍

  Khen BoreyKhen Borey2 วันที่ผ่านมา
 • Ug

  So KunSo Kun3 วันที่ผ่านมา
 • M

  Min LwinMin Lwin3 วันที่ผ่านมา
 • ល្អមើលណាស់បង

  Real MiReal Mi3 วันที่ผ่านมา
 • View conversation

  Bro Leang VloggerBro Leang Vlogger4 วันที่ผ่านมา
 • ៥៥េឹថហ្

  Pu YaPu Ya4 วันที่ผ่านมา
 • ,02021

  Sarath SarathSarath Sarath4 วันที่ผ่านมา
 • ិិ

  Srey NeangSrey Neang4 วันที่ผ่านมา
 • 😍😍😍😍😍😍😍😍😍😚😚😚😚😚😚👩‍🚒👩‍🚒🤰🤰🤰🤰🤰🤰🤰🤰🤰

  vann គង់cvann គង់c4 วันที่ผ่านมา
 • ⚔️

  THAi FFTHAi FF4 วันที่ผ่านมา
 • អាណិតពូគុកណាស់មានកូនចឹងៗ

  Pheak NeardeyPheak Neardey4 วันที่ผ่านมา
 • ដឹកនាំសម្ដែងបានល្អណាស់បង ល្អមើល

  Th អាឆ្កួតTh អាឆ្កួត4 วันที่ผ่านมา
 • Ng🐒

  Yay LonYay Lon4 วันที่ผ่านมา
 • Van NakVan Nak4 วันที่ผ่านมา
 • ភ្លិចដុតធុបហើយប្រូ

  Bunhak SumBunhak Sum5 วันที่ผ่านมา
 • 😇😈⏰

  Hsb JanHsb Jan5 วันที่ผ่านมา
 • Hi

  N4K GAMERN4K GAMER5 วันที่ผ่านมา
 • ល្អមើលណាស់ប្រូមានន័យ

  Bung khBung kh5 วันที่ผ่านมา
 • Omg

  ចាន់ ធឿនចាន់ ធឿន5 วันที่ผ่านมา
 • Hi c hi v GHz as FBC yh you gf v

  Bong LongBong Long5 วันที่ผ่านมา
 • ល្អមើណាស

  Heoun TolaHeoun Tola5 วันที่ผ่านมา
 • សួុរពេលណាក៏ស្ងាចចូលនៅ😂😂😂😂😂

  Bro TeBro Te5 วันที่ผ่านมา
 • បងថតតឿងកំលោះទីក្រុងក្រមុំជនបទត បង😊🙏🏻🙏🏻

  LilleeLillee5 วันที่ผ่านมา
 • ល្អមើលណាស់បង

  យ៉ងយាត ស្រឡាញ់សិល្បៈយ៉ងយាត ស្រឡាញ់សិល្បៈ5 วันที่ผ่านมา
 • ចៅពូជាន់មីនដាក់ឈ្មោះអាជាន់អាចម៏

  Chanrash RashChanrash Rash5 วันที่ผ่านมา
 • អាហោមផឹតអាហឹតផោម និយាយលេងទេបង😂🇰🇭

  Bong ChhoeutBong Chhoeut5 วันที่ผ่านมา
 • idol

  Kin KetKin Ket5 วันที่ผ่านมา
 • ១១១២៣៤៥៦៨៧៩៧៧៨៩០ឥឲឆឹេរតយយុិិោផៀឪ

  Bong ChanBong Chan5 วันที่ผ่านมา
 • Wow 😲😳

  ត្រូល ក្រុងសួងត្រូល ក្រុងសួង5 วันที่ผ่านมา
 • ចាំមើលយូរហើយ

  THE DAY ZOMBIES SB88THE DAY ZOMBIES SB885 วันที่ผ่านมา
 • ោៀរត

  gy ehgy eh5 วันที่ผ่านมา
 • ok

  បាត់ដំបង បាត់ស្នៃហ៍បាត់ដំបង បាត់ស្នៃហ៍5 วันที่ผ่านมา
 • Bong JingBong Jing5 วันที่ผ่านมา
 • កាលណាចេញរឿង កំលោះទីក្រុងក្រមុំជនបទ

  Bong JingBong Jing5 วันที่ผ่านมา
 • ល្អមើលណាស់បង

  អូន ពន្លកអូន ពន្លក5 วันที่ผ่านมา
 • ចេញរឿងថ្មីទៀតមកបង💗

  Fhcd FsyrjFhcd Fsyrj6 วันที่ผ่านมา
 • បងលេងរឿងបងប៊ុនថងដែរតួកាចមន្ដបង

  Bro LikBro Lik6 วันที่ผ่านมา
 • 16:54 ទើបមកដល់មេញយូរដែលហើយ

  Recent Tips គន្លឹះ ថ្មីRecent Tips គន្លឹះ ថ្មី6 วันที่ผ่านมา
 • ve Loveve Love6 วันที่ผ่านมา
 • ក្រចេញvideo mes bro

  CityMovie ទីក្រុងរឿងភាគCityMovie ទីក្រុងរឿងភាគ6 วันที่ผ่านมา
 • បងតេវសុំភាគ1បានអត់

  ក្រវ៉ាន់ បាត់ដំបងក្រវ៉ាន់ បាត់ដំបង6 วันที่ผ่านมา
 • បងងៃណាចេញភាគបញ្ចប់រឿងកំលោះទីក្រុងក្រមុំជនបទ

  BRO ROTGANINGBRO ROTGANING6 วันที่ผ่านมา
 • អានាថលេងRules of survivalទៀត...។

  Nak KerNak Ker6 วันที่ผ่านมา
 • ន ៍ ។៏យឱ្យ រកគ្នាអ្ហហ្នឹងណា រឿងអាតេវ

  Kheav KongKheav Kong6 วันที่ผ่านมา
 • បងដោះច្រើនពេកជួបនាទី

  oppo oppooppo oppo6 วันที่ผ่านมา
 • រហតតយ៥

  Sdfeer RrftySdfeer Rrfty6 วันที่ผ่านมา
 • បងមិចបានវីឌីអូមានអក្សរវៀតណាមចឹង

  HAPPY PHONESHOPHAPPY PHONESHOP6 วันที่ผ่านมา
 • [cooI]

  KTIFREUYKTIFREUY6 วันที่ผ่านมา
 • ល្អមើលណាស់

  Kh HongKh Hong6 วันที่ผ่านมา
 • អគុណណាស់បង 😍ត្រូល❤️

  Phoun SophatPhoun Sophat6 วันที่ผ่านมา
 • ចុងបញ្ចប់បងថតនៅស្ទឹងភេស្អាតណាស់🌼💗

  Ah Ly loveAh Ly love6 วันที่ผ่านมา
 • Eyuucguv bi

  Dara Dara157000Dara Dara1570006 วันที่ผ่านมา
 • ចេញរឿងថ្មីទៀតអត់

  Qer WerQer Wer6 วันที่ผ่านมา
 • 😭😭😭😢😢😢😢👍👍👍👍👍👍👍💜💜😍😍😍🥰🥰🥰😚😚😚😔😔😔😔😔😌😌😌

  Moeun SimsMoeun Sims6 วันที่ผ่านมา
 • បញ្ចប់

  Ff DdFf Dd6 วันที่ผ่านมา
 • អាណិតបងហោមផិតណាស់😀😅

  T.S.N KHT.S.N KH6 วันที่ผ่านมา
 • ៣ងងង

  sary heaksary heak6 วันที่ผ่านมา
 • ញុមមេីពី1ដលបញចប

  S Rith 亗S Rith 亗6 วันที่ผ่านมา
 • Hi

  Heng Heng ZinHeng Heng Zin6 วันที่ผ่านมา
 • គុំរត់ឆ្វេកឆ្វាចប្រយ័ត្ថប៉ូលីសរកអត់ឃើញ🤣🤣😂😂

  Thhet GanzoThhet Ganzo6 วันที่ผ่านมา
 • 💎😭😭😭😭😭

  Tet dubai14Tet dubai146 วันที่ผ่านมา
 • ,ok

  Nop SarathNop Sarath6 วันที่ผ่านมา
 • Eerreree

  Bh HgBh Hg6 วันที่ผ่านมา
 • អ្នកណាថាល្អមើលសុំឡាចម្នាក់មួយមក

  Tik TokTik Tok6 วันที่ผ่านมา
 • Frffg

  CooFf CooFfCooFf CooFf7 วันที่ผ่านมา
 • កូនកើតមកដាក់ឈ្មោះអាជាន់ប៊េ

  Vattey NitaVattey Nita7 วันที่ผ่านมา
 • េយហង

  Kim sreanKim srean7 วันที่ผ่านมา
 • តរ

  BRONG BRONGBRONG BRONG7 วันที่ผ่านมา
 • ចៅពូជាន់កើតមកដាក់ឈ្មោះអាជាន់ក្រាប់បែក

  bro CG អធិរាជមុខឌឺbro CG អធិរាជមុខឌឺ7 วันที่ผ่านมา
 • !123៧

  CHHAY HOR SmileCHHAY HOR Smile7 วันที่ผ่านมา
 • ល្អមេីលណាស់💗💗💛

  sᴇɴԍʟʏ oғғιcιᴀʟッsᴇɴԍʟʏ oғғιcιᴀʟッ7 วันที่ผ่านมา
 • ចង់បានសក់ស្អាត មុខcuteទេ?? មើលទិចនិចនៅទីនេះ

  Beauty HacksBeauty Hacks7 วันที่ผ่านมา
 • TyTy-ទីទី

  CHHAY HOR SmileCHHAY HOR Smile7 วันที่ผ่านมา
 • BROKD4YT2

  CHHAY HOR SmileCHHAY HOR Smile7 วันที่ผ่านมา
 • Hi

  Je PhalaJe Phala7 วันที่ผ่านมา
 • ឡានអញ់ជិះអត់ដឹងឆ្វេងដឹងស្ដាំទេវើយ😏🤣😆😆

  boy gameingboy gameing7 วันที่ผ่านมา
 • 🥵

  Chin ChinChin Chin7 วันที่ผ่านมา
 • ពូដាក់ឈ្មោះអាជាន់បេ

  Re ReRe Re7 วันที่ผ่านมา
 • តិចទៀតហែងជាប់គុកហើយអាគុក😂😂😂😂

  CR7 FFCR7 FF7 วันที่ผ่านมา
 • អីនឯងហូបបាយនៅ

  Outdom Outdom ព្រៃវែង DreamOutdom Outdom ព្រៃវែង Dream7 วันที่ผ่านมา
 • 😊

  KarizyKarizy7 วันที่ผ่านมา
 • ទិមមកដល់មិញយូរហើយ😹😹😹

  Bro ThaiiBro Thaii7 วันที่ผ่านมา
THworld