เจ้าบ้านรวมหัวรุม 'ไอซ์ พาดี้' ที่งานนี้ขอวางแปรงแต่งหน้ามาลุยเข้าครัวครั้งแรก! l What The Food EP.9

20 พ.ย. 2020
751 728 มุมมอง

facebook.com/Gooddayofficial-2208088682798362/
ติดต่อโดยตรงพวกเราได้ทาง 096-932-6329
หรือ rattawan.k@slm.co.th
#GoodDayOfficial
#WhatTheFood

ความคิดเห็น
 • ลงทะเบียนตอบคำถามในลิ้งก์ด้านล่าง เพื่อลุ้นรับของขวัญพิเศษจากอายิโนะโมะโต๊ะ ติดตามประกาศรายชื่อ วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ได้ที่ FACEBOOK Fanpage : Umami Lovers ลงทะเบียนได้ที่ >> forms.gle/KuiKmjFYspqqh9QN7

  GoodDayOfficialGoodDayOfficial13 วันที่ผ่านมา
  • ไป

   PATINYA KOMSRIPATINYA KOMSRI3 วันที่ผ่านมา
  • @Nanthika Thamnam ชลชชชบลชชบบบบชชบชชชบชชลบชขขชบชลขขขขบชชชบขขขบขชชชบบขชชขบชชชชชขบบขขขขบขชบขชชขขชขขขขบขขขชขชขขขวขชขขขชชขขชขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขบขขบขชบบขชขชชชขชขขขขขชขขขขบขขขขขขขขบบขชขชชชบชบขชชบขบชลบบบบลชบชบลขบบขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขชขขขขขขขขขขขขขขขชขขชขขชขขขขขขขบขขขขขขขขบขบขขขขบชบบขขขขชชชขขขขขบชชบขบขขบขขบขขชขขขขขขขขขขขขขขขขขบขขขขขขขขขขชขขขขบขชขขบชขบขชขชชชชขชชชชขขชชชชชชชชชชชชชชชลชชชชชชชชชชชชชชชชชบชชชชชลบชบขขชชชขขชขชขขขขขขขชขขชขขขขขขขชขขขชขขชขขขชขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขบขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขชขขขชขขขขชขขชขบขขขขขขขขขขขขขขขชขขขขขขขขขชขขขบขขขขขขชชขขขขขบชขขขชขขชขขขขขขชบขขขขขขขขขขขชขขบชขขขขขขขขขขชขขขขขขขขขขบขขชขขขชขบขขขขขขขขชขขชขชขชชขบชขขขขชขขขขขขขขขขขขขขขขขขขบขชขขบขขชขขชชขขขขขขขบขขบขชบบชชบขขชขชขบบขขขขขขขขขชขขขขขขขชขขขขขขขขขชขชขชขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขบขขขขขขขขบชชขขขชขขขขขขขขชขขขบขขขชขบขบขชขขขบขขขขขขชขขขขขขขชขขขขขชขขชขขขขบขขขขขขชขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขบขขชขขขขขขขขขขขขชขขชขขขขขขขขขขขชขบขขบขชขขขขขขขขขขขชขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขชขชชขขขชขขขชขขขชขขขขขขขขขขขขชขขขขขขขขขขขชขขชขขชขชขขขบขขขขขขบขขขขขขชขขขขขขขขขขขขขขขขบขชขชขขขขขชขขชขขขชขขขขขขขขขขขชขขขขชขชขขขขขบขขขขขขขขขขขขขขขชขขขขขขขขชขขขขขขขขขขขขขขขขขชขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขชขขขขขขขขขขขขขขขขขขชขขขขขขขขขชบขขขขขขขขขขขขขขขขขขชชขขชขชขขขขขขขขขขขขชชขชขขขขขขขขบขขขขขขชขขขขขขขขขขขขขขขขขชขขขขชขขขชขขชขขขขขขขขขขชขขชชขขชขขขขขขขขขขขขขขขขขขขชขขขขขขขขขขขขขชขขขขขขขขขขขขขขขขชขขขชชขขขขขขขขขชขชขขขขขขขขขขขขขขขขชขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขบขบขขชขขขขขขชขขชขขขชชขขขชขขขขขขขชขชขขขชขขขขขขขชขขขขชชชขขขขขขขขขขขชขขขขขชขขขขขขขขขขขขชขขขชขชขขขขขชชขขขขขขขขชขขขขขขขชขชขขขขขขขขขขขขขขขขชขขชขขขขขขขขขขขขชขชชขขขขชชขขขขขขขขขขขขชขขขขขขขชขขขขขขขขขขขขขขบขขขบชขขขขขขขขขชขขชขขขขชขขขขขชขชชขขขขขขขชขขขขขขขขขขขขชขขขขขชขขขชขชขขขขขขขขขขชขขขขขชขขขขขชขขขขขชขขขขชขขชขขขขชขชขขชขขขขขขขบขขขชขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขชขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขชขขขขขขชขขชขขขขขขขขขขขชขขขขขขขขขขขชขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขชขขขขขขขขขชขขขขชขขขขขขขขขขขขขขขขชขขขขขขขขขชขขขขขขขขขชขขชขขขขขขขชขชชขขขชขขขชขขขขขขชชขขขขขขขชขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขชขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขชขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขชขขขขชขขชชชขขขขขขชขขขขขขขขขขขขขขขขขขขชขชขขขชขชขขขขชชขขชขขขขชขขขขขชชชชขขชชขขชชขขขขขขขขขขขขขขขขชขขขขขขขขขขขชชขขขขขขขขชขขขขขขชขขขขขขขขขขขชขขขขชขชขขขขขขขขขขขขขขขขชขขขชขขชขขขขชชขชชขขขขขขขขขขขขขขขชขชขชขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขชขขชขขขขขขขขขขขชขขขขขขขขขขขขขชขขขขชขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขชขขขขขชขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขชขขขขชขขขขชขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขชขขขขขขขขชขขขขขชชขชขขขขขขขขขขขขขชขชขขชขขขขชขขขขขขขขขขชขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขชขชขขขขขขขขขขขขชขขขชขขขขขขชขชขขขขขขขขขขขชขขขขขขขขชขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขชขชขขขขขขขขขขขชขขขขขชชขขขขขขขขขขขขขขขชชขขขขขขขชขขขชชชชขขขขขขขขขขขขขขขขขชขขขขขขขขขขขขขขชขขชขขขขขชขขขขชขข

   PATINYA KOMSRIPATINYA KOMSRI3 วันที่ผ่านมา
  • พี่บิวกิ้นค่ะ

   PP YYPP YY8 วันที่ผ่านมา
  • ตนลบดีอร

   จันทร์จิรา ใจดีจันทร์จิรา ใจดี11 วันที่ผ่านมา
  • ขอเชิญเข้า

   Pongran KongtonPongran Kongton12 วันที่ผ่านมา
 • อยากให้เชฟลัทมาคับ

  Pun MinoPun Mino36 นาทีที่ผ่านมา
 • ขอแขกรับเชิญ เป็นยายกับพี่กอล์ฟบ้างน้า

  fahh Lightfahh Light11 ชั่วโมงที่ผ่านมา
 • พี่เจนนี่ดูแลนนท์ น่าร้ากกก

  เมธินี เนื่องภิรมย์เมธินี เนื่องภิรมย์14 ชั่วโมงที่ผ่านมา
 • ชอบตอนสาวใต้คุยกัน😂 4:51 เรือพร้อมม

  Phakteera JPhakteera J2 วันที่ผ่านมา
 • อยากเห็นพี่โอ๊ต ปราโมทย์ เข้าครัวกะน้องนนท์คะ

  Sukanya SingkruSukanya Singkru3 วันที่ผ่านมา
 • ภาคกลางก็เรียกแกงส้มคะ น้องนนท์ พี่เจนนี่ 😜

  Sukanya SingkruSukanya Singkru3 วันที่ผ่านมา
 • พี่ไอซ์น่ารักมากกกก แงงง เอ็นดูทาโก้555

  SphanxSphanx3 วันที่ผ่านมา
 • คิดถึงพี่นนท์ท์ท์

  liberty _.liberty _.3 วันที่ผ่านมา
 • พี่ชานนท์กับพี่ปอนด์น่ารักกก

  liberty _.liberty _.3 วันที่ผ่านมา
 • 25:08 ชอบตอนครก Rose Gold 55555555 ตลกกกก ตัดต่อเอฟเฟกต์ดีๆๆไ

  Bebe hokyBebe hoky3 วันที่ผ่านมา
 • รอพี่แก้วมาสเตอร์เชฟยุน้าา อยากเห็นว่าปอนกับชานนท์จะขิงเก่งอยู่มั้ย555

  Just LoveJust Love4 วันที่ผ่านมา
 • ฝั่งสองเชฟคือตีกันเก๊งงงงงง 555555 พอมาฝั่งพี่เจนนี่กับบน์คือคนนึงร้องคนนึงเต้น โอ๊ย ความเข้ากันอะ 55555 และตัดไปที่พาดี้คือสดใส น่ารัก มีความโบ๊ะบ๊ะ 555555 ep. นี้คือตลก แฮพพรี่!!! 😂😂😂😂

  Som O Pomelo89Som O Pomelo894 วันที่ผ่านมา
 • ขอเก้าสุภัสมาบ้างนะค้าา💕

  It's MehhhIt's Mehhh4 วันที่ผ่านมา
 • Epหน้ามาตอนไหนคะ รอดูพี่นนท์🥺

  Nicha 99Nicha 994 วันที่ผ่านมา
 • เมอาต้องมาแล้วววววววววววววว

  ray pwray pw4 วันที่ผ่านมา
 • อยากให้ Trinity มาค้าบ✨

  zaii ._zzaii ._z4 วันที่ผ่านมา
 • เห็นแขกรับเชิญไส่แล้วแบบ ผมล่วงอะ

  TY productionTY production5 วันที่ผ่านมา
 • รอep.น้องบิวกิ้นพีพีนะคะ คงตีกันวุ่นวายมากๆ555555

  แฟน หรอแฟน หรอ5 วันที่ผ่านมา
 • ถ้าอีพีนี้เป็นเจนนี่กับปิงปอง มีบรรเทิง เพราะกูรักชูรส 5555555

  Temmy TPTemmy TP5 วันที่ผ่านมา
 • ขอให้เอาพี่ภัทร จากokwego มาเป็นแขกรับเชิญค่ะ เพราะพี่ภัทรทำอาหารเก่งให้อยู่ในครัวกับเชฟ *#หรือก็ให้พวกพี่ๆ okwego มาเป็นแขกรับเชิญด้วยกันทั้งหมดเลยค่ะ❤️🍡📢

  จริยา บุญวิเศษจริยา บุญวิเศษ5 วันที่ผ่านมา
 • อยากให้พี่พิมรี่พายจังเลยค่ะ

  วรรนิสา สอนจําปาวรรนิสา สอนจําปา5 วันที่ผ่านมา
 • อยากเห็นบิวกิ้นกับนนท์555555555555

  มอจ.มอจ.5 วันที่ผ่านมา
 • อยากให้ชวนบิวกิ้นพีพีมาทำอาหารหน่อยค่ะ อยากให้คู่จิ้นบกพพ มาทำอาหารแข๋งกับปอนด์ชานนท์สักหน่อย

  Napatsorn PatcharaNapatsorn Patchara5 วันที่ผ่านมา
 • นนท์ ธนนท์ มาแล้ววว สู้ๆน้าาา

  มิ้นท์' จ๋า'มิ้นท์' จ๋า'5 วันที่ผ่านมา
 • Vol au vent

  Boonyakorn SrisassawatkulBoonyakorn Srisassawatkul5 วันที่ผ่านมา
 • อยากให้พี่นนนมาค่าาอยากให้3นนท์เจอกันนน🥰💙💙

  Chanthita LappakdeeChanthita Lappakdee6 วันที่ผ่านมา
 • อยากให้ออฟกันมาเป็นแขกรับเชิญบ้าง

  Jt JtJt Jt6 วันที่ผ่านมา
 • EP. หน้า อยากให้โฟกัส จีระกุลมาาาาา เอาโฟกัสมาทีนะค่าาาาาาา

  _nub nhung__nub nhung_6 วันที่ผ่านมา
 • นึกว่ารายการคบเด็กสร้างบ้าน555555 นนท์​เอ้ย ฉันชอบคู่ยูนิตปากร้ายโบ๊ะบ้ะ นนท์เจน

  Wssk MakssWssk Makss6 วันที่ผ่านมา
 • อยากให้มีน เเปลน มาค่ะอยากเห็นคู่นี้ทำอาหารด้วยกัน

  wangsmart phonewangsmart phone6 วันที่ผ่านมา
 • ชอบดูกี่EP ก็ฮ่า

  Ploy PloyPloy Ploy6 วันที่ผ่านมา
 • เอ็นดูความสดใสของพี่ไอซ์ เสียงคือสูงไม่ไหวแล้ว555555

  chrrlxnchrrlxn6 วันที่ผ่านมา
 • เทปนี้ไม่ควรให้มีดนนท์ ควรส่งถาดให้นนท์มากกว่า โป๊ะป๊ะๆๆ

  Gladiolus kakakGladiolus kakak6 วันที่ผ่านมา
 • ขาดคู่ธนนท์-ปอนด์ กับเจนนี่-ชานนท์นะคะ 😂

  Buntita ChatchavanraeungritBuntita Chatchavanraeungrit6 วันที่ผ่านมา
 • คู่ทีรอคอยมากนานนนนนน อยากให้เจอกันอิกหลายๆอีพีอ่ะ #พี่บ่าวกับต้าวน้อง พี่เจนนี่กับน้องนนท์ (นนท์ขายขำโครตเก่งเด็กหนุ่มสู้ชีวิตจริงๆ5555555)

  Baby MoonBaby Moon6 วันที่ผ่านมา
 • นี่คือ ไผ่ ของ ไอซ์ 555

  Boontharika YeunyongBoontharika Yeunyong6 วันที่ผ่านมา
 • กินข้าวตอนดูอีพีนี้คือขำข้าวพุ่ง5555555

  Chawatta VeerapoonyanuparpChawatta Veerapoonyanuparp7 วันที่ผ่านมา
  • ใช่ๆๆขำธนนท์กับเจนนี่จ้ะ

   อัญชลี เสียงวิสูตร์อัญชลี เสียงวิสูตร์6 วันที่ผ่านมา
 • บังเอิญมีเเป้งง บังเอิญเว่อร์!!! หึ่ยยย ตกใจ

  Chawatta VeerapoonyanuparpChawatta Veerapoonyanuparp7 วันที่ผ่านมา
 • ขอนนท์คู่กับพี่เจนบ่อยๆ5555555

  Chawatta VeerapoonyanuparpChawatta Veerapoonyanuparp7 วันที่ผ่านมา
 • ธนนท์: เคยเห็นเเต่หลวงพ่อกายไม่เคยเห็นหลวงพ่อเกลื่อนด้วยนะเนี่ย

  Chawatta VeerapoonyanuparpChawatta Veerapoonyanuparp7 วันที่ผ่านมา
  • ปล่อยมุกตลอดเลยคู่นี้น่ารักมากจ้ะ

   อัญชลี เสียงวิสูตร์อัญชลี เสียงวิสูตร์6 วันที่ผ่านมา
 • ทีมภาคใต้คือบันเทิง แต่นนท์เอ้ยยยยย สะเดาะเคราะห์ลูกกกกกก เจนนี่คือสรุปทำสองจานเลยป่ะ 55555 สองเชฟขิงทับกันได้ตลอดเวลา 555555 โคตรน่ากินเลย จริงๆทำอาจจะไม่นานแต่มันนานเพราะขิงกันอยู่แน่ๆ ไอซ์คือน่ารักนะพูดเก่ง น่าเอ็นดู ในที่สุดใันก็เป็นจริงจัดทีมใต้มาเจอกัน มันได้อ่ะ!!!

  abminyabminy7 วันที่ผ่านมา
 • นนท์คือต้องมีซัมติงกับพยาบาลที่โรงบาลแน่ๆ

  ไกด์ ไกด์ไกด์ ไกด์7 วันที่ผ่านมา
 • ผมไม่เคยจับขวดน้ำมัน5555

  kanomwan Jeabkanomwan Jeab7 วันที่ผ่านมา
 • โบอา งูยักษ์ เอ็นดูวววววว5566555555555555

  mxnow nowwieemxnow nowwiee7 วันที่ผ่านมา
 • โบ๊ะบ๊ะกันหนักมากครัวพี่นนท์กับพี่เจนนี่ ขออีกกกกก สองเชฟแกล้งกันเก่งมาก555555 พี่ไอซ์คือบันเทิงไม่ไหว

  Park PalmPark Palm7 วันที่ผ่านมา
 • พี่ไอซ์คือผู้เชี่ยวชาญด้านคุยคนเดียวเก่ง5555น่ารักมาก

  thepalmyolivethepalmyolive7 วันที่ผ่านมา
 • อาหารควรหลีกเลี่ยงผงชูรส

  DAVIKA NAMAUNGRUKDAVIKA NAMAUNGRUK7 วันที่ผ่านมา
 • ไม่เห็นด้วยกับการส่งเสริมให้ใช้ผงชูรส

  DAVIKA NAMAUNGRUKDAVIKA NAMAUNGRUK7 วันที่ผ่านมา
 • ไอซ์น่ารั้กกกก

  Gee geiGee gei7 วันที่ผ่านมา
 • อยากให้เชิญ ใครก็ได้ในเที่ยวมั่วซั่วมา พี่ทอป พี่กัน โป้ ตั๋ว บิวกิ้น ใครก็ได้🥺

  mideminnamideminna7 วันที่ผ่านมา
 • พี่เจนนี่คือทำอาหารเก่งอยู่นะ พี่ไอซ์ก็คือน่ารักสดใสเวอร์

  Lalalissa NangubLalalissa Nangub7 วันที่ผ่านมา
 • อยากเห็นโอ๊ต ปราโมทย์มา555555

  ขัตติยาพร ตรงสูญดีขัตติยาพร ตรงสูญดี7 วันที่ผ่านมา
 • ไม่ควรดูตอนกินข้าว จะขำจนสำลักข้าวตายซะก่อน //กูเนี่ย แค่กๆๆๆๆ

  Wannezz GmWannezz Gm7 วันที่ผ่านมา
 • ขอคู่กันแบบนี้อีกค่าาา

  dee jarrrdee jarrr7 วันที่ผ่านมา
 • 26:53 ปอนต์นนท์ไม่ชิปเลยนะ😄

  Fang199398 tFang199398 t7 วันที่ผ่านมา
 • อยากรู้ค่ะเชฟชานนท์กับเชฟปอนด์ในครัวมาสเตอร์เชฟเค้าใช้ชูรสไหม?????

  jaruwan Srihawetjaruwan Srihawet7 วันที่ผ่านมา
 • ครัวปอนด์-ชานนท์คือตลกแต่มีสาระ ครัวเจนนี่กะนนท์คือตลกคาแฟ่+ตู้เพลงชัดๆ ครัวไอซ์คือโก๊ะไปอีก 😂😂😂😂

  WTFF Pierre NuaWTFF Pierre Nua8 วันที่ผ่านมา
 • เชิญปิงปองมาอีกกับเชิญยายป๋อมแป๋มมา

  Kae 635Kae 6358 วันที่ผ่านมา
 • พี่ไอซ์หน้าคล้ายๆพี่ก๊อตจิเลยค่ะ😆

  JuthamasJuthamas8 วันที่ผ่านมา
 • เชื่อแล้วว่านนท์ฟังเพลงเยอะมาก5555

  Wanichayapohn PhanthuWanichayapohn Phanthu8 วันที่ผ่านมา
  • ใช่ๆตู้เพลงมาตลอดเลยสมกับเป็นนักร้องเลยค่ะ

   อัญชลี เสียงวิสูตร์อัญชลี เสียงวิสูตร์6 วันที่ผ่านมา
 • พี่ไอซ์มาแก้วหูแทบแตกค่ะ เทียวลงเสียง5555

  Thanchanok HongthongThanchanok Hongthong8 วันที่ผ่านมา
 • พี่บ่าวน้องบ่าว ต้องคู่กันอีก

  Variya PunjasaeveeVariya Punjasaevee8 วันที่ผ่านมา
 • เอ็นดูทานนสุดดด พี่เจนนี่ก็ช่วยน้องบ่าวน่ารักมาก #น้องภาระ 555555

  TCN _ ijuneeTCN _ ijunee8 วันที่ผ่านมา
 • อยากเห็นแขกรับเชิญEPหน้าเป็นหน่องแม็ก ติดตามมาตั้งแต่เริ่มจนปัจจุบันดูมีฝีมือมากขึ้น ฝีปากน่าปะทะกับคนอื่นมากๆ

  MuMew MeawMeawMuMew MeawMeaw8 วันที่ผ่านมา
 • เชิญยายแป๋มมาทำคู่กับเจนนี่คงฮาน่าดู

  Cartoon’ ssCartoon’ ss8 วันที่ผ่านมา
 • มีสปอนเซอร์​ปรบมืออออออ

  Sujittra WannasingSujittra Wannasing8 วันที่ผ่านมา
 • ธนนท์​กับพี่เจนนี่สมกับที่รอคอย

  Sujittra WannasingSujittra Wannasing8 วันที่ผ่านมา
 • อยากให้Kayavineมา

  Atifa Sa-uAtifa Sa-u8 วันที่ผ่านมา
 • เป็ดกะเห็ดต้องมาได้แล้วนะ จะได้ครบ หมู เห็ด เป็ด ไก่ 555555

  Pison VimonjindaPison Vimonjinda8 วันที่ผ่านมา
 • เรารู้สึกว่าใช้คำว่าพี่บ่าวกับพี่เจนนี่แล้วขัดใจมากเลยค่ะ พี่เขาเป็นผู้หญิงแล้ว ถ้าเป็นไปได้เรียกพี่สาว (ภาษาใต้) อะไรแบบนี้จะได้ไหมคะ? (ไม่ได้จะก่อเรื่องดราม่าค่ะ ขออนุญาตทุกท่านออกความคิดเห็นเรื่องนี้ค่ะ)

  คนรัก ของพี่คนรัก ของพี่8 วันที่ผ่านมา
 • ขอนนท์-เจนนี่อีก55555 โอ้ยยยยยชอบความแหลงใต้

  Ashura AAshura A8 วันที่ผ่านมา
 • อยากให้เชิญเมอาพิมฐามาอะค่ะ

  ื่ฉัตรวรุณ คูณภาคื่ฉัตรวรุณ คูณภาค8 วันที่ผ่านมา
 • ครัวพี่เจนนี่กับนนท์ถ่ายนานแค่ไหนให้ดูวิวหลังหน้าต่าง ถ่ายจนมืด 555555

  si C.si C.8 วันที่ผ่านมา
 • นนท์กับเจนนี่คือโบ๊ะบ๊ะมาก555555

  punchnawapunchnawa8 วันที่ผ่านมา
 • ชอบการเข้าสินค้าของนนท์ “อย่าบอกนะว่า ..ลูกค้าเข้า...😂😂”. น่ารักครัวนนท์เจนนี่ 💙💙

  Khun KaeKhun Kae8 วันที่ผ่านมา
 • ทั้งหมดมา อีพีนี้ แกงเหลืองวินว่ะ 55555 น่ากินมาก

  TaNaw1N TaraschkeTaNaw1N Taraschke8 วันที่ผ่านมา
 • เจนนี่กับนนท์ คือขำมาก อยู่ด้วยกันแล้วสนุกมากค่ะ

  kung kungkung kung8 วันที่ผ่านมา
 • ขอพิมฐามาบ้างสิค๊าา 😆

  PaniniPanini8 วันที่ผ่านมา
 • เชิญ​โฟกัสมาหน่อยยยยอยากเห็นนางรั่ว😍❤️

  Huawei Y7proHuawei Y7pro9 วันที่ผ่านมา
 • อยากขายมิวกลัฟค่ะ!! อยากให้คู่นี้มารายการนี้ค่าา

  Sky ShineSky Shine9 วันที่ผ่านมา
 • EP นี้ดูหลายรอบมากกก สนุกมาก อยากให้นนท์เจอกับพี่เจนนี่บ่อยๆ

  wanida wanglamwanida wanglam9 วันที่ผ่านมา
 • พาดีคือหรรษามาก หูแตกมากกก5555👍

  ณัฐ' ดาณัฐ' ดา9 วันที่ผ่านมา
 • น้องบ่าวกับพี่เจนมาเจอกันแล้ว เป็นครัวที่สนุกตั้งแต่เริ่มเปิดเลย 🤣

  NAPHAT BUNKHUMKANNAPHAT BUNKHUMKAN9 วันที่ผ่านมา
 • พี่เจนนี่กับพี่นนคือพี่น้องที่พลัดพลากอะ5555555

  2110Ekkawit Uthairuang2110Ekkawit Uthairuang9 วันที่ผ่านมา
 • อยากเห็นพี่เมอามารายการนี้จังเลยค่ะ🥺

  นวรัตน์ พูลเจริญนวรัตน์ พูลเจริญ9 วันที่ผ่านมา
 • เกลียดความขอโมเม้นต์จากทีมงาน โอ้ยยย เรือฉันแล่นกระตึ๊บนึงงง 26:29

  NAdi ANAdi A9 วันที่ผ่านมา
 • เชิญบิวกิ้นมาทำอาหารกะพี่นนท์ทีค่า

  MO BIBIMO BIBI9 วันที่ผ่านมา
 • อยากให้มีพี่ส้มมารีมาออก

  Popcorn toytoyPopcorn toytoy9 วันที่ผ่านมา
 • พิมฐาต้องมาแล้วแหละ555

  PuchuuppPuchuupp9 วันที่ผ่านมา
 • แงงงงง พี่ไอซ์น่ารักที่สุดดด

  J angllaJ anglla9 วันที่ผ่านมา
 • อยากให้3สาว พี่ก้อยนัตตี้ดรีม มาค่าาา สนุกแน่ๆ😍

  Style AomsinStyle Aomsin9 วันที่ผ่านมา
 • นนท์ :แล้วโกยซีหมี่ คืออะไรนะโทษที #ต้าวนนท์

  Umporn PimpraditUmporn Pimpradit9 วันที่ผ่านมา
 • Ep.หน้าขอแขกรับเชิญเก่งๆซักคนอย่าง เชฟกันน์ ได้มั้ยครับ จะได้สูสีกับพิธีกร

  MaxxMaxx9 วันที่ผ่านมา
 • ep หน้าขอเป็นพิมฐาเเละเมอาสักครั้งได้ไหมคะ 😂

  priyanan bunratpriyanan bunrat9 วันที่ผ่านมา
 • อายิโนโมโตะ ใส่น้อยแซ่บน้อยใส่หลายแซ่บหลาย

  Chakriya WongchareeChakriya Wongcharee9 วันที่ผ่านมา
 • คู่พี่สาวน้องบ่าวก็คือโบ๊ะบ๊ะมาก55555555

  Punthita PunPunthita Pun9 วันที่ผ่านมา
 • ครกrose gold เท่มาก อยากได้บ้าง

  Pleng Y.Pleng Y.9 วันที่ผ่านมา
 • 25:05 ครกRose gold ฮาแตก กรุณาลดเสียง หากท่านใส่หูฟัง 555

  สุวรรณี จันทรทิพย์สุวรรณี จันทรทิพย์9 วันที่ผ่านมา
 • หยิ่นวอร์ต้องมาแล้วคร่าาาา

  Titiporn FuangwattanaTitiporn Fuangwattana9 วันที่ผ่านมา
THworld